Gebruiksvoorwaarden voor deze website

Door de website te betreden en te gebruiken wordt u geacht deze Gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben. Als u deze Gebruiksvoorwaarden of een deel hiervan niet accepteert, dient u de website niet te betreden of te gebruiken. Opencircuit behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Als u deze website (of een van de andere websites van Opencircuit) blijft gebruiken na een dergelijke wijziging geeft u aan dat u akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Wij raden u aan de Gebruiksvoorwaarden vaak te controleren. Als u niet akkoord gaat met een verandering van de Gebruiksvoorwaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de websites van Opencircuit.


1. Nauwkeurigheid van de inhoud

Opencircuit stelt alles in het werk om te waarborgen dat de inhoud van de website nauwkeurig en actueel is, maar Opencircuit biedt geen garanties (noch uitdrukkelijk noch impliciet of op enige andere wijze) met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die zich op de website bevindt. Opencircuit behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving, materiaal van de website te verwijderen. Alle informatie die wordt verstrekt met betrekking tot het doel of de voordelen van elk van de producten van Opencircuit is algemeen van aard. Deze informatie dient niet als vervanging voor professioneel advies, en is daarom niet bindend. Als u ervoor kiest om u op dergelijke informatie te verlaten, doet u dit geheel voor eigen risico en kan (in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving) Opencircuit niet verantwoordelijkheid worden gehouden voor eventuele gevolgen.


2. Intellectueel eigendom

U neemt er kennis van en stemt ermee in dat alle auteursrechten, merkenrechten en andere met de intellectuele eigendom verbonden rechten op de inhoud, software, HTML en andere codes op deze website te allen tijde bij Opencircuit en/of zijn licentiegevers blijven en door auteursrecht alsmede andere wetten en internationale verdragsbepalingen zijn beschermd. Gebruikers mogen materiaal dat op de website wordt weergegeven niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorgeven, weergeven, opnieuw aanbieden, verveelvoudigen, publiceren, openbaar maken, onder licentie afstaan, commercieel exploiteren, gebruiken voor het creëren van afgeleide werken, overdragen of verkopen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opencircuit. De website en de inhoud hiervan worden beschermd door het auteursrecht, databankrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, die alle in het bezit zijn van Opencircuit, tenzij anders vermeld. Zonder beperking van het bovenstaande is het uitdrukkelijk verboden om de hierboven opgesomde materialen voor publicatie, verveelvoudiging of verspreiding naar een andere server of locatie te kopiëren. Alle handelsmerken die zich op de website bevinden zijn ofwel eigendom van Opencircuit, ofwel Opencircuit heeft van de eigenaar van het handelsmerk toestemming gekregen om het handelsmerk op de website te gebruiken.


3. Verbod op het commerciële gebruik van de inhoud van de website

Materiaal dat zich op deze website bevindt, mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van Opencircuit of zijn licentiegevers worden gebruikt. Deze website heeft tot doel om informatie over de producten van Opencircuit te bieden, en de website is uitsluitend ontworpen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Gebruikers mogen deze website, of het materiaal dat hierop wordt gepubliceerd, niet gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals (maar zonder beperking tot) reclame of het opzetten of ontwikkelen van andere activiteiten op enige andere website.


4. Links

Opencircuit kan op deze website links naar websites of bronnen opnemen, die door andere aanbieders beschikbaar worden gesteld. Deze links dienen voor het gemak van de gebruiker. Opencircuit is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze externe websites of bronnen, en accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke externe websites of bronnen en distantieert zich daarom uitdrukkelijk van de inhoud hiervan. Bovendien is Opencircuit niet verantwoordelijk voor het mogelijke privacybeleid van de exploitanten van deze externe websites en kan ook geen enkele invloed hierop uitoefenen. Wij raden u dringend aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de aanbieders van dergelijke websites grondig door te lezen, voordat u deze websites bezoekt of gebruikt. Wanneer u een hyperlink naar deze websites of naar een door Opencircuit aangeboden website wilt creëren, neemt u dan a.u.b. contact op met info@opencircuit.nl . In het algemeen verwelkomt Opencircuit links naar zijn websites. Niettemin stemt u erin toe dat Opencircuit kan eisen dat een link wordt verwijderd wanneer Opencircuit van mening is dat een aspect, de inhoud of een andere kwestie van de website die met de link is verbonden, verwerpelijk is voor Opencircuit.


5. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Opencircuit gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


6. Aansprakelijkheidsbeperking

Opencircuit is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.


7. Overmacht

Opencircuit is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Opencircuit alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Opencircuit behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Opencircuit gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien Opencircuit bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


8. Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.


9. Cadeaukaarten

- Cadeaukaarten zijn inwisselbaar tot een jaar na aankoop van de cadeaukaart.
- Het tegoed op de cadeaukaart is niet inwisselbaar voor geld.
- Cadeaukaarttegoeden kunnen niet worden verrekend met openstaande vorderingen.
- Bewaar de cadeaukaart tot deze volledig is gebruikt en wacht met weggooien tot u de bestelde goederen heeft ontvangen. Controleer goed of er op uw cadeaukaart echt geen tegoed meer staat.
- Opencircuit is niet aansprakelijk voor schrijffouten in het e-mailadres bij aankoop van een cadeaukaart. U dient een geldig e-mailadres op te geven om de activeringslink te kunnen ontvangen.
- Opencircuit is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, misbruik, onbruikbaarheid door beschadiging of een vertraagde verzending (bijv. vanwege technische problemen) van cadeaukaarten.
- In geval van fraude, poging(en) tot bedrog of bij verdenking van andere illegale activiteiten in verband met de aankoop of het inwisselen van cadeaukaarten is Opencircuit gerechtigd om de betreffende cadeaukaart- en klantenaccount(s) op te heffen en/of betaling op andere wijze te eisen. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op vrijgave of uitbetaling van de betreffende tegoeden.
- Cadeaukaarten kunnen na bestelling niet meer geretourneerd worden.10. Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld in overeenstemming met het Nederlandse recht en door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden onderwerpt u zich onherroepelijk aan de niet-exclusieve rechtspraak van de Nederlandse rechtbanken. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Opencircuit en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Hengelo kennis, tenzij Opencircuit er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.