Affiliate voorwaarden

Hieronder tref je de Partnervoorwaarden aan. Wij verzoeken je vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door je aan te melden als Partner, geef je aan deze Partnervoorwaarden te accepteren.


Inhoud:Artikel 1 – Definities

Artikelen: Alle producten die worden aangeboden in de Omgeving.
Omgeving: Opencircuit en iedere andere door Opencircuit aangewezen applicatie.
Opencircuit: De besloten vennootschap Opencircuit.
Opencircuit Merken: De Opencircuit woord- en beeldmerken, alsmede overige onderscheidingstekens.
Content: (Een deel van) het aanbod van Artikelen in de Omgeving, zoals tekst, afbeeldingen, recensies, downloads, die Opencircuit ten behoeve van het Partnerprogramma ter beschikking stelt via de website.
Cookietijd: De instelling door Opencircuit van de First party cookie die bepaalt welke periode (tijd) de cookie actief blijft op de computer van de Klant.
First party cookie: Een klein (tekst) bestandje, dat op de computer van de Klant wordt geplaatst als gevolg van een bezoek door de Klant aan de Omgeving via de Partnerlink, met daarin allerlei relevante informatie.
Klant: Iedere gebruiker van de Partnersite die zich via de Partnerlink toegang verschaft tot de Omgeving en zodoende Artikelen kan kopen van en via Opencircuit.
Last Cookie Counts: Het principe waarbij de verkoop wordt toegewezen aan het laatste marketingkanaal via welke de Klant zich toegang heeft verschaft tot de Omgeving.
Partner: Iedere natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar of rechtspersoon die de Opencircuit Partnerprogramma voorwaarden heeft aanvaard en door Opencircuit als Partner is geaccepteerd om Klanten via zijn/haar Partnerlink(s) toegang te verschaffen tot de Omgeving.
Partnerlink: Een elektronische link naar een van onze websites, waarin zijn code vermeld staat, en hij via internet (in het bijzonder de Partnersite) openbaar maakt of openbaar laat maken.
Partnerprogramma voorwaarden: deze Partnerprogramma voorwaarden, inclusief alle informatie zoals opgenomen op de website.


Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie

2.1. Iedereen van achttien (18) jaar en ouder die over een Partnersite beschikt kan zich aanmelden als partner bij Opencircuit.
2.2. Aanmelding als Opencircuit Partner houdt aanvaarding in van de Partnerprogramma voorwaarden en van de verplichting de Partnerprogramma voorwaarden na te komen.
2.3. Om als Partner te worden ingeschreven moet de Partner:
a) het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid ingevuld hebben;
b) bevestigen dat de Partnerprogramma voorwaarden worden aanvaard door te klikken op de “aanvragen” button in het aanmeldformulier;
c) als Partner zijn geaccepteerd door Opencircuit.
2.4. Opencircuit informeert je in beginsel binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier waarbij de aanvaarding van de Partnerprogramma voorwaarden is bevestigd of Opencircuit je als Partner accepteert.
2.5. Opencircuit kan een aanmelding zonder opgave van redenen en op ieder moment weigeren. Indien Opencircuit een aanmelding weigert, wordt over de periode voorafgaand aan de weigering en daarna geen commissie betaald.
2.6. Opencircuit zal een aanmelding in ieder geval weigeren indien de Partnersite:
a) niet over (eigen) content beschikt;
b) al beschikt over een account;
c) geen relatie vertoont met (de producten op) Opencircuit;
d) actief oproept tot doneren of sponsoring van een doel/organisatie;
e) een loyalty- of spaarachtig karakter of cash back constructie inhoudt;
f) de naam van Opencircuit of variaties daarvan in de domeinnaam bezit;
g) intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van Opencircuit of enige derde schendt of daartoe de mogelijkheid biedt;
h) afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van Opencircuit;
i) illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
j) een seksueel, pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft;
k) op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;
l) discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging;
Of er van één of meerdere van deze omstandigheden al dan niet sprake is, is exclusief ter beoordeling van Opencircuit.


Artikel 3 – Gebruik

3.1. De Partnersite mag op geen enkele wijze bij het publiek de indruk wekken dat deze van Opencircuit is, dan wel door Opencircuit is ontwikkeld. Tevens dient ondubbelzinnig duidelijk te zijn dat Opencircuit op geen enkele wijze zeggenschap heeft over en verantwoordelijk is voor de Partnersite. De Partner zal er geen misverstand over laten bestaan dat de Artikelen die gepromoot worden via de Partnersite niet door de Partner, maar via Opencircuit worden verkocht.
3.2. Partner verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de Opencircuit Merken en de Content te gebruiken gedurende de looptijd en conform de Partnerprogramma voorwaarden uitsluitend ten behoeve van het Opencircuit Partnerprogramma. De Partner zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van Opencircuit direct opvolgen. Partner zal geen wijzigingen aanbrengen in het uiterlijk van de Opencircuit Merken, de Content en/of de Artikelen en zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor Opencircuit enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen.
Partner erkent dat:
a) alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot de Opencircuit Merken en de Content eigendom zijn en blijven van Opencircuit; en
b) alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Artikelen eigendom zijn en blijven van de betreffende rechthebbenden.
Onverminderd het bepaalde in dit artikel, zal de Partner altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van Opencircuit en derden volledig respecteren.
3.3. De Partner erkent dat bij de betaling bij Opencircuit Air Miles kunnen worden ingewisseld maar dat dit niet betekent dat Partner de indruk mag wekken dat hij onderdeel is van het Air Miles programma.
3.4. Het is de Partner niet toegestaan de Opencircuit Merken of daarmee overeenstemmende tekens te gebruiken als naamgeving van de Partnersite of op te geven als zoekwoord ten behoeve van advertentieprogramma’s – zoals maar niet beperkt tot Google Adwords- binnen zoekmachines en andere online platformen.
3.5. De Partner is verplicht in de directe nabijheid de volgende vermelding af te beelden: Copyright Opencircuit OU of © Opencircuit OU.
3.6. De Partner zal de Content slechts gebruiken ten behoeve van het Opencircuit Partnerprogramma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.
3.7. De prijzen van de Artikelen in de Omgeving kunnen regelmatig wijzigen. De Partner zal ervoor zorgdragen dat de prijzen/beschikbaarheid van de Artikelen die (eventueel) staan vermeld op de Partnersite, telkens worden geüpdatet opdat deze op ieder moment in overeenstemming zijn met de prijzen/levertijd zoals van tijd tot tijd vermeld in de Omgeving.
3.8. Met inachtneming van artikel 8.1, zal de Partner zich onthouden van ieder doen of nalaten waardoor Opencircuit en/of de Partner mogelijk in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving.
3.9. Wanneer een Partner is geaccepteerd binnen het Partnerprogramma is het niet toegestaan dat door middel van een wijziging de inhoud van de Partnersite waarin de Partner een Partnerlink heeft opgenomen:
a) niet over (eigen) content beschikt;
b) geen relatie vertoont met (de producten op) Opencircuit;
c) actief oproept tot doneren of sponsoring van een doel/organisatie;
d) een loyalty- of spaarachtig karakter of cash back constructie inhoudt;
e) de naam van Opencircuit of variaties daarvan in de domeinnaam bezit;
f) intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten van Opencircuit of enige derde schendt of daartoe de mogelijkheid biedt;
g) afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van Opencircuit;
h) illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
i) een seksueel, pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft;
j) op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;
k) discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging;
3.10. Het is de Partner niet toegestaan zijn Partnerlink te gebruiken anders dan op de in zijn account opgenomen Partnersites.
3.11. De Partner zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies van Opencircuit ter zake van de installatie en/of het gebruik van de Partnerlink alsmede ter zake van de Content.
3.12. Indien de Omgeving op wat voor wijze dan ook – ter bepaling door Opencircuit – hinder ondervindt van de installatie en/of het gebruik van de Partnerlink, is Opencircuit gerechtigd om de Partnerlink en/of het Partneraccount te blokkeren.
3.13. Het is de Partner niet toegestaan om:
a) direct of indirect artikelen via zijn/haar Partnerlink(s) te bestellen bij Opencircuit enkel en alleen voor eigen gebruik;
b) in verband met de wet op de vaste boekenprijs zijn/haar bezoekers en/of leden te belonen, in enige vorm, voor het aankopen van Nederlands- en/of Friestalige boeken;
c) reclame te maken voor en/of kortingen te verlenen op Artikelen indien dit op basis van geldende wet- en regelgeving niet is toegestaan, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, babyvoeding en geneesmiddelen;
d) Opencircuit te promoten op websites, web applicaties of anderszins die niet aangemeld zijn binnen het Partneraccount;
e) Partnersite(s) binnen het account te verkopen of anderszins over te dragen zonder hier melding van te maken bij Opencircuit;
f) te proberen bezoek richting de Omgeving op enige wijze te onderscheppen (onder andere via software welke door de Klant bewust of onbewust is geïnstalleerd op de eigen computer) om zodoende onrechtmatig commissie toegewezen te krijgen;
g) de Omgeving te tonen op de Partnersite door middel van een iFrame/framing;
h) advertentieprogramma’s en/of displaynetwerken, zoals maar niet beperkt tot Google Adwords, binnen zoekmachines en andere online platformen in te zetten met de intentie bezoekers rechtstreeks van de zoekmachine naar de Omgeving te sturen;
i) een uniek identificatiemiddel in de Partnerlink op te nemen.
Indien er sprake is van een situatie als genoemd in artikel 3.13 d of e zal de Partnersite opnieuw moeten worden aangemeld en is artikel 2 van overeenkomstige toepassing.
3.14. Een Partner dient te allen tijden op verzoek van Opencircuit inzicht te kunnen geven in zijn of haar activiteiten met betrekking tot de promotie van Opencircuit. Wanneer dit inzicht niet gegeven kan worden of in strijd is met deze Partnerprogramma voorwaarden is Opencircuit gerechtigd het Partneraccount te blokkeren.
3.15. Partner vrijwaart Opencircuit volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 3.
3.16. Op eerste verzoek daartoe van Opencircuit zal de Partner onmiddellijk (bepaalde) Content verwijderen en/of aanpassen. Indien een derde zich richt tot de Partner vanwege vermeende inbreuk op zijn/haar rechten, zal de Partner onmiddellijk de betreffende Content verwijderen en Opencircuit hierover onmiddellijk informeren. Opencircuit staat niet in voor de juistheid van de Content.


Artikel 4 – Commissie

4.1. De registratie door Opencircuit van de vertoningen, kliks, verkopen en ontvangen gelden via de Partnerprogramma website is bindend voor Opencircuit en de Partner.
4.2. Opencircuit meet de verkopen van alle Artikelen door de Klant met behulp van een First Party Cookie. De First Party Cookie heeft in het algemeen een Cookietijd van 30 dagen. Echter, Opencircuit behoudt zich het recht voor om de Cookietijd te wijzigen en bij Partners verschillende Cookietijden aan te houden.
4.3. De Partner kan aanspraak maken op commissie ter zake van alle Artikelen die een Klant heeft gekocht bij Opencircuit direct na klikken op de Partnerlink of binnen de First Party Cookie tijd, waarbij het Last Cookie Counts principe geldt en de Klant aan de (betalings)verplichtingen terzake van deze Artikelen jegens Opencircuit heeft voldaan, Opencircuit de betreffende betaling daadwerkelijk heeft ontvangen en de inruiltermijn van 30 dagen na ontvangst is verlopen zonder inruil van de betreffende Artikelen. De Partner kan geen aanspraak maken op commissie ter zake van Artikelen die een Klant heeft gekocht vanuit een zakelijk koopaccount bij Opencircuit.
4.4. Indien de Klant de Artikelen retourneert en/of betaling daarvan ongedaan wordt gemaakt om wat voor reden dan ook, kan de Partner geen aanspraak (meer) maken op de betreffende commissie en wordt de in behandeling staande commissie afgekeurd in het Partnerprogramma of dient de Partner de reeds ontvangen commissie ter zake aan Opencircuit terug te betalen.
4.5. De commissie wordt berekend over de netto daadwerkelijk door Opencircuit ontvangen verkoopwaarde per productgroep van de niet-ingeruilde Artikelen (netto = exclusief BTW en transportkosten) na afloop van de periode. Het op de website opgenomen commissiemodel is altijd de meest recente versie, welke bindend is voor de Partner.
4.6. Commissie zal niet worden toegekend aan (bulk) bestellingen afkomstig van een zakelijk account bij Opencircuit.


Artikel 5 – Betaling

5.1. Betaling van de commissie door Opencircuit dan wel een door Opencircuit aangewezen derde aan de Partner zal na afloop van iedere kalendermaand plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Partner heeft aangegeven in zijn Partneraccount en als zodanig is geregistreerd bij Opencircuit.
5.2. Commissiebedragen van minder dan € 10,00 (zegge: tien euro) worden niet maandelijks uitbetaald. In geval de commissie over een maand minder bedraagt dan € 10,00 (zegge: tien euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag € 10,00 (zegge: tien euro) of meer bedraagt.
5.3. Alle betalingskosten, m.u.v. de administratiekosten van Opencircuit, zijn voor rekening van de Partner.
5.4. Opencircuit is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Partner verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Opencircuit uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de Partner.


Artikel 6 – Beëindiging Opencircuit Partnerschap

6.1. Opencircuit is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het partnerschap onder deze Partnerprogramma voorwaarden per e-mail te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.
6.2. Onverminderd haar overige rechten is Opencircuit onder meer gerechtigd om het partnerschap onder deze Partnerprogramma voorwaarden met onmiddellijke ingang per e-mail te beëindigen in geval:
a) de Partner geheel of deels tekort komt in de nakoming van één of meerdere van zijn/haar verplichtingen onder de Partnerprogramma voorwaarden;
b) de site van de Partner naar oordeel van Opencircuit in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend zou kunnen zijn;
c) Opencircuit hier op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden;
d) de Partner in het kader van het Partnerprogramma onrechtmatig handelt jegens Opencircuit en/of derden, zoals auteurs, uitgevers, producenten, uitvoerend kunstenaars.
6.3. De Partner kan te allen tijde – zonder opgave van redenen – zijn partnerschap beëindigen door hierover een e-mail te sturen vanuit het door zijn/haar opgegeven e-mailadres naar info@Opencircuit.nl
6.4. Het partnerschap onder deze Partnerprogramma voorwaarden eindigt direct en automatisch in geval:
a) de Partner de Partnerlink inactief heeft gemaakt;
b) het Partnerprogramma is stopgezet om wat voor redenen dan ook.


Artikel 7 – Gevolgen beëindiging Opencircuit Partnerschap

7.1. Indien het Partnerschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
a) dienen onmiddellijk de bestaande Partnerlink(s) inactief worden gemaakt;
b) is Opencircuit gerechtigd om de toegang van de Partner tot Opencircuit te blokkeren;
c) kan de Partner, onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 geen aanspraak (meer) maken op commissie;
d) zal de Partner de Content van de Partnersite onmiddellijk verwijderen;
e) is de Partner per direct niet langer gerechtigd om de Opencircuit Merken, de Content en de Artikelen van de Omgeving te gebruiken;
f) zal de Partner de Content van zijn/haar Partnersite en/of uit zijn/haar lokale database onmiddellijk verwijderen op straffe van een dwangsom van € 1.000,- (duizend euro) per dag dat de Content ondanks beëindiging nog op de Partnersite wordt getoond.
7.2. Uitsluitend in geval het partnerschap onder deze Partnerprogramma voorwaarden is beëindigd in overeenstemming met artikel 6.1, artikel 6.3 en/of artikel 9.4, zal de Partner nog aanspraak kunnen maken op betaling van commissie ter zake van verkopen van de Artikelen waarvan de gelden door Opencircuit zijn ontvangen vóór de beëindigingdatum, conform het bepaalde in artikel 4 en artikel 5 (waarbij onverminderd geldt dat de commissie niet wordt uitbetaald als deze minder dan € 10,00 bedraagt).
7.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.15, 7.1, 7.2, 8 en artikel 9.1, zullen Opencircuit en de Partner geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van het partnerschap onder deze Partnerprogramma voorwaarden en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.


Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. De Partner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar gebruik, de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van de Partnersite. De Partner staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart Opencircuit ter zake van alle aanspraken en/of kosten/boetes/ naheffingen dienaangaande.
8.2 Partner is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verzamelen van persoonsgegevens in het kader van zijn activiteiten onder deze overeenkomst. Partner verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving waaronder mede wordt verstaan, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en de Telecommunicatiewetgeving volledig na te leven en vrijwaart Opencircuit voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.
8.3 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Opencircuit, is Opencircuit op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Partner in verband met deelname aan het Partnerprogramma, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de Omgeving, technische storingen, etc. Ingeval deze algehele uitsluiting van aansprakelijkheid door een daartoe bevoegde rechter nietig word verklaard, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat Opencircuit in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan het bedrag aan commissies dat Opencircuit gedurende de drie (3) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade/kosten aan Partner heeft betaald.


Artikel 9 – Diversen

9.1. De Partner zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Opencircuit en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Opencircuit. Partner vrijwaart Opencircuit volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.
9.2. De Partner is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar partnerschap over te dragen aan een derde, tenzij Opencircuit hiervoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.
9.3. Opencircuit is te allen tijde gerechtigd om de Partnerprogramma voorwaarden te veranderen. De gewijzigde Partnerprogramma voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat deze op de website zijn geplaatst. Indien een Partner daarna gebruik blijft maken van het Partnerprogramma, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Partnerprogramma voorwaarden en/of de website. Het is daarom raadzaam om de Partnerprogramma voorwaarden en de website te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Partnerprogramma.
9.4. Ingeval de gewijzigde Partnerprogramma voorwaarden voor de Partner niet acceptabel zijn, is de Partner gerechtigd het partnerschap binnen 14 dagen te beëindigen.
9.5. De Partnerprogramma voorwaarden en commissies worden bij een wijziging binnen 24 uur per email gemeld aan alle partners van Opencircuit.
9.6. Indien enige bepaling van deze Partnerprogramma voorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.


Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1. De Partnerprogramma voorwaarden en het partnerschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
Webwinkelkeur Kiyoh Trustpilot Opencircuit